Elektronisk räkning (E-RÄK)

En av de mest efterlängtade funktionerna - möjlighet att skicka in assistansräkningen (FK3057) digitalt direkt från Coordinare - blir verklighet i och med att Försäkringskassan lanserar tjänsten E-RÄK under våren 2022.

Äntligen!

Det utbrister våra kunder när de får höra att det kommer bli möjligt att digitalisera den sista delen av tidsredovisningsprocessen - räkningen.

Sedan flera år tillbaks skickar de allra flesta sina tidsredovisningar digitalt, direkt från Coordinare till Försäkringskassan genom deras tjänst "ELT". Många har undrat varför det inte går att skicka även räkningen digitalt, och svaret är att Försäkringskassan inte har haft någon tjänst för att ta emot uppgifterna från ett externt system.

Nu kan vi med glädje meddela att under våren 2022 kommer tjänsten E-RÄK att lanseras av FK, vilket innebär att våra användare kommer få möjlighet att med ett knapptryck skicka över räkningen direkt till Försäkringskassan.

Så kommer det fungera

Försäkringskassan har redan nu en övergripande beskrivning av hur inskickning och signering kommer gå till. Informationen är främst riktad till oss som systemleverantör och är därmed lite teknisk. I korta drag så kommer den assistansberättigade eller dess ställföreträdare få tillgång till en funktion i Coordinare, där tiderna som ska skickas in presenteras. Tiderna, som samlas in automatiskt från den vanliga tidsredovisningen, skickas via ett knapptryck in till FK. När detta är gjort så kommer användaren automatiskt att hamna i Försäkringskassans egna system för slutgiltig granskning och signering via BankID.

Minimerar felkällor

Tack vare att Coordinare automatiskt samlar in den information som ska redovisas, och har egna kontroller och spärrar, reduceras möjliga felkällor till ett minimum. Räkningens summerade tider kommer alltid att stämma exakt med underliggande tidsredovisningar (så länge tidsredovisningen sker i Coordinare för samtliga assistenter). Chansen att räkningen godkänns av Försäkringskassan för snabb utbetalning ökar därmed markant.

Vanliga frågor & svar

Fråga: Kommer det vara möjligt att skicka in vissa tidrapporter på papper, t.ex. om assistenten inte har BankID?
Svar: Ja. Försäkringskassan har inga krav på att tidsredovisningen ska ske digitalt för att E-RÄK ska fungera. Vi rekommenderar självklart digital tidsredovisning (ELT), men det är också möjligt att skriva ut tidrapporter från Coordinare för manuell signering på papper. Så länge tiderna finns i schemat i Coordinare så kommer de med till E-RÄK.

Fråga: Kan någon annan än den assistansberättigade skicka in och signera sin räkning?
Svar: Ja. Samma regler som vid inlämning av pappersräkning gäller. Det innebär, så vitt vi erfar, att samma personer som idag har möjlighet att signera räkningen med manuell underskrift, även kommer ha möjlighet att signera med BankID i den försäkrades ställe.

Fråga: Kommer vi som assistansanordnare kunna se att räkningen är inskickad och signerad?
Svar: Ja. Försäkringskassans system rapporterar tillbaks till Coordinare att uppgifterna är mottagna och signerade. Coordinare kommer även stämma av att de signerade uppgifterna är identiska med de inskickade. Coordinare kommer att presentera en samlad vy för anordnaren, där status för rapporteringen visas för alla kunder samtidigt. Detta blir extra värdefullt i de fall då kunden skickar sin egen räkning.

Fråga: Kommer vi få reda på om Försäkringskassan anser att något annat inte stämmer eller saknas för att räkningen ska bli slutgodkänd och utbetald? Exempelvis om "3066'an" saknas eller om någon assistents tidrapport saknas.
Svar: I första versionen av E-RÄK kommer inte Försäkringskassan ha möjlighet att återrapportera eventuella brister i redovisningen till Coordinare. Vi för en löpande dialog med FK, och har förhoppningar om att tjänsten byggs vidare med sådan funktionalitet. Tills dess kommer eventuella förfrågningar från FK om redovisningen ske på vanligt sätt, t.ex. per telefon. Coordinare har dock möjlighet att upplysa användaren om sådant som Coordinare har kännedom om, t.ex. att ingen "3066'a" har skickats genom Coordinare eller att någon assistents tidrapport inte har skickats via ELT eller klarmarkerats (vid manuell underskrift). På så vis bör antalet fel vara betydligt färre än vid manuell pappersredovisning.

Fråga: Kommer det vara möjligt att skicka in räkningen digitalt även om den assistansberättigade saknar beslut eller väntar på utökning?
Svar: Ja.

Fråga: Varför kan vi inte signera direkt i Coordinare, som med den elektroniska tidsredovisningen (ELT)?
Svar: Försäkringskassan har tagit beslut om att signering ska ske i deras egna system. Upplevelsen för användaren bör enligt vår bedömning ändå bli väldigt god. Användaren kommer att slussas över till Försäkringskassans system helt automatiskt, där alla uppgifter finns färdiga att signeras.

Mer information / länkar