Journal

Journalför utförandet av assistansen med hjälp av Coordinare.

Journalfunktionerna är framtagna utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) och innehåller fördefinierade fält som underlättar dokumentationen. Skapa handlingsplaner och följ upp händelser.

Journalanteckningar

Textjournalen ger möjlighet att notera övrigt av betydelse för genomförandet av assistansen

Minnesanteckningar

Kan användas för noteringar som inte behöver dokumenteras i en journal

Arbetsplatsträffar

Journalför arbetsplatsträffar i Coordinares APT-funktion - välj deltagare från kopplad personal

Avvikelser

Med Coordinares avvikelsehantering blir det lätt att fylla i nödvändiga uppgifter. Vid behov skapas en handlingsplan som sedan kan markeras som slutförd när handläggningen är avslutad.

Lex Sarah

Arbetsmiljö

Under arbetsmiljö kan riskanalyser, tillbud och arbetsskador dokumenteras och hanteras.